Projekt CLARA 3 Česko-Bavorsko

O projektu

Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektu CLARA 2 (v letech 2010-2013). Vzhledem k tomu, že přeshraniční dotační programy neumožňují vytvořit trilaterální projekt (Sasko, Bavorsko, Karlovarský kraj), byly vytvořeny dva projekty CLARA 2. Pro pokračování v nastavené trilaterální spolupráci mezi Bavorskem, Saskem a Karlovarský krajem je aplikován tentýž princip. Vznikly dva obdobné projekty na:

  • česko-bavorské hranici projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu“,

  • česko-saské hranici projekt „CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu“.

Společným vedoucím partnerem obou projektů je Karlovarský kraj, který bude koordinovat aktivity projektů jak na česko-bavorském a česko-saském území, tak i v mezích obou přeshraničních operačních programů, mezi projekty navzájem.

Cílem projektu je zintenzivnit přeshraniční spolupráci sousedních regionů na úrovni správních orgánů v 6 konkrétních oblastech. Jedná se o průřezový přístup k přeshraničním tématům, které se dotýkají veřejné správy, tj. o témata, která mají bezprostřední dopad na život občanů na obou stranách hranice.

Jde o tato témata:

  • civilní ochrana

  • cestovní ruch a lázeňství

  • moderní veřejná správa a informační systémy

  • regionální rozvoj a územní plánování

  • ochrana životního prostředí

  • doprava

Realizace projektu bude mít významně pozitivní dopad na stávající i budoucí spolupráci mezi aktéry v Karlovarském kraji, v Bavorsku a na ostatní klíčové partnery veřejné správy v celém zájmovém území. Projekt zahrnuje široké spektrum oblastí veřejné správy s přeshraničním významem a bude realizován v tematických celcích formou pracovních skupin, workshopů a konferencí.

Společnými silami bude podpořen udržitelný a koordinovaný rozvoj společného přeshraničního území. Díky zlepšení spolupráce patřičných orgánů dojde k usnadnění řešení přeshraničních otázek.

Doba realizace projektu

  • 01. 10. 2016 – 30. 09. 2019 (36 měsíců)
top